Thành phố Bắc Kạn tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2017

Tại lớp tập huấn, gần 40 người là Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, cán bộ công chức, viên chức văn phòng được phổ biến, bồi dưỡng thêm ba nội dung trọng tâm gồm: Kiến thức về cải cách hành chính, Kỹ năng nghiệp vụ về cải cách hành chính. Một số tài liệu liên quan đến công tác cải cách hành chính. 

 

Trong ba nội dung lớn, các học viên tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Cải cách hành chính ở việt nam và tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua. Nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và của tỉnh Bắc Kạn. Kỹ năng tạo lập kế hoạch và tổ chực thực hiện cải cách hành chính. Xây dựng báo cáo cải cách hành chính. Kỹ năng theo dõi, đánh giá và kiểm tra cải cách hành chính. Tổ chức hoạt động và nhân sự tại bộ tiếp nhận và trả kết quả. Kỹ năng cơ bản của công chức  làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các Quyết định số 225/ QĐ – TTG, quyết định 09/2015/ QĐ – TTG của Chính phủ; Quyết định 30/2016/ QĐ – UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là cơ sở để thành phố Bắc Kạn nâng cao việc thực hiện cải cách hành chính, hướng đến phục vụ nhân dân tốt hơn trong thời gian tiếp theo./.