Thành phố Bắc Kạn Tập huấn điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tham gia tập huấn, các đại biểu được nghe BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố triển khai Quyết định của Thủ tướng chính phủ về  tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; công tác quản lý  tổng điều tra; phương án, kế hoạch Tổng điều tra thành phố; kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra; phân công trách nhiệm thành viên BCĐ thành phố và hướng dẫn lập bảng kê hộ, bảng kê nhân khẩu đặc thù trên địa bàn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 2021 – 2030…Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân, mức sinh – tử

Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2019. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 07/2019./.