Thành phố Bắc Kạn tập huấn một cửa điện tử cho cán bộ xã phường

Tại lớp tập huấn, cán bộ công chức xã, phường trực thuộc các bộ phận tư pháp, văn hóa, hộ tịch, địa chính, xây dựng, nông – lâm nghiệp …được cán bộ đơn vị viễn thông (VNPT) tỉnh Bắc Kạn giới thiệu về phầm mềm một cửa điện tử. Trong đó, hướng dẫn các quy trình thao tác, sử dụng kiểm tra tìm kiếm các thông tin trên các lĩnh vực hành chính theo quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực hiện qua môi trường Internet. Từ việc quản lý thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả các thủ tục hành chính. Để các nội dung tập huấn được ứng dụng hiểu quả, UBND thành phố Bắc Kạn đã chia làm ba lớp để các cán bộ có thời gian nghiên cứu, trao đổi, làm quen các thao tác và sử dụng phần mềm ngay trên máy tính cá nhân.

Việc mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt hoạt động của cán bộ công chức xã phường phụ trách bộ phận một cửa, UBND thành phố Bắc Kạn tiến tới đưa các dịch vụ hành chính công của địa phương ở mức độ ba trở lên.