Thành phố Bắc Kạn tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản về công tác kiểm soát TTHC; cách thức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nhập tin tức, kết nối dữ liệu và đăng tải công khai thủ tục hành chính trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị, hướng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống đánh giá về kiểm soát TTHC qua chức năng quản lý số liệu báo cáo tại các đơn vị, địa phương; yêu cầu và thách thức thực hiện chuẩn hóa bộ TTHC; thực hành về đánh giá tác động đối với quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, có quy định TTHC; trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hành và triển khai thực hiện kiểm soát TTHC.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao kỹ năng công tác pháp chế, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo yêu cầu của Chính phủ trong tình hình mới. Thông qua hội nghị, lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được nâng cao hơn về nhận thức đối với vai trò, tầm quan trọng và hiểu hơn về nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn.