Thành phố Bắc Kạn tập huấn phòng chống khủng bố năm 2015

Hội nghị phổ biến quán triệt công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới được tổ chức với mục đích tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về công tác chống khủng bố trong tình hình mới. Các đại biểu tham dự Hội nghị, đã được thông báo tình hình khủng bố trên thế giới diễn ra trong thời gian qua; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước và trong tỉnh Bắc Kạn. Những thủ đoạn, cách thức tổ chức khủng bố của các thế lực thù địch cũng như các biện pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này. Đồng thời, hội nghị cũng đã giới thiệu về Luật phòng, chống khủng bố; những quy định chung, tổ chức hoạt động, phòng ngừa, chống khủng bố, chống tài trợ, hợp tác quốc tế về phòng chống khủng bố, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng chống khủng bố; nghị định về quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.

Qua hội nghị tập huấn, các phòng ban ngành trên địa bàn nhận thức được nhiệm vụ, quyền hạn của mình và có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống khủng bố tại địa bàn./.