Thành phố Bắc Kạn tập huấn truyền thông giảm nghèo năm 2019

Tại hội nghị, các học viên là cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, phường; Chi hội trưởng phụ nữ các thôn, tổ và các hộ thuộc chính sách giảm nghèo của thành phố, đã được phổ biến những nội dung cơ bản như: Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ: Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020; Nghị quyết số 06 ngày 30/6/2016 của Thành ủy Bắc Kạn về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 và kế kế hoạch thực hiện công tác giảm  nghèo năm 2019 của UBND thành phố Bắc Kạn. Cũng tại hội nghị, các học viên đã được thảo luận, trao đổi những vấn đề vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách giảm nghèo.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong thành phố thực hiện tốt công tác truyền thông,  nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội thực hiện công tác giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, thực hiện ngày càng có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương năm 2019 và những năm tiếp theo.