Thành phố Bắc Kạn tập trung tiêm phòng gia súc đợt 2 năm 2018

Theo Kế hoạch tiêm phòng đợt II của thành phố là 9.400 liều vacxin, bao gồm: Lở mồm long móng trâu, bò 700 liều, vacxin Tụ huyết trùng trâu bò 700 liều,  Dịch tả lợn  3.000 liều, Tụ huyết trùng lợn 3.000 và lepto lợn 2.000 liều. Đến nay các xã, phường đã nhận vacxin và triển khai tiêm phòng được 5.195 liều, đạt 55%  Kế hoạch. Để công tác tiêm phòng định kỳ đợt II/2018 đạt kết quả và hiệu quả cao, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và UBND các xã phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp thực hiện tiêm phòng định kỳ cho gia súc của gia đình theo quy định, đồng thời UBND thành phố cũng đã chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phòng chống đói rét, dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng thành phố thường xuyên thăm nắm, trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác triển khai tiêm phòng tại cơ sở, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi tại các xã, phường.