Thành phố Bắc Kạn thông qua kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ

Tại hội nghị các thành viên ban chỉ đạo khu vực phòng thủ đã thông qua 3 nội dung giai đoạn diễn tập khu vực phòng thủ ZBK 16; chuyển lực lượng vũ trang thành phố vào các trạng thái, sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ. Diễn tập khu vực phòng thủ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28 ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị về “ tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố.