Thành phố Bắc Kạn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Tham dự buổi học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mới thấy, hội nghị bắt đầu từ 08 giờ kém 45 phút, nhưng trước đó 15 phút tại hội trường lớnTrụ sở hợp khối thành phố toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã có mặt đông đủ. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo về cơ sở vật chất, thuận tiện cho việc nghe, nhìn, ghi chép. Đảng ủy các xã, phường cũng chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi chi bộ và số lượng đảng viên để tổ chức học tập chuyên đề một cách nghiêm túc. Điều đó khẳng định cán bộ, đảng viên thành phố đều xác định được trách nhiệm, vai trò của người đảng viên trong học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Đào Thi Nga, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn “Trong buổi sáng Đảng bộ thành phố triển khai học tập tập trung tại Trụ sở hợp khối thành phố Bắc Kạn, có 84,5 % cán bộ đảng viên của các chi đảng bộ trực thuộc tham gia học tập. Nhìn chung, khi thực hiện học tập các chuyên đề bằng hình thức trực tuyến, thành phố rất thuận lợi bởi các chi, đảng bộ cơ sở có đủ điều kiện thực hiện học tập. Vì thế, chuyên đề năm 2018 đã được cán bộ, đảng viên, người lao động phấn khởi đón nhận, thực hiện học tập nghiêm túc hiệu quả ”.

 Từ 2014 đến nay, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn  triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, nay là Chỉ thị số 05 -CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, tổ chức Hội thi kể chuyện về những tấm gương điển hình làm theo Bác; đồng thời biên tập, ban hành cuốn sách ‘Chuyện kể về những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn”; tổ chức 02 hội nghị quán triệt học tập Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị và chuyên đề năm 2017, 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cho cán bộ chủ chốt thành phố, cán bộ, đảng viên các ban xây dựng Đảng,  và phòng , ban thành phố.  Sau hội nghị, các chi đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn, triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo Bác năm 2017, 2018. Tổ chức kể chuyện về Bác trong các buổi sinh hoạt định kỳ; tổ chức hái hoa dân chủ trả lời các câu hỏi về Bác Hồ, về phong cách làm việc của cán bộ đảng viên. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình hay làm theo Bác như: nuôi lợn tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện phong trào ‘Dân vận khéo’ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…Các trường học tổ chức các hoạt động, phong trào thực hiện tốt 05 điều Bác Hồ dạy. UBND duy trì nề nếp, có chất lượng việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc kéo dài, tạo chính quyền kiến tạo, phục vụ…

Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạnc hế yếu kém trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị để tiếp tục giải quyết với nhiều biện pháp như: tổ chức ra quân chấn chỉnh lại trật tự đô thị,  giải tỏa hành lang giao thông; tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư của công dân; chú trọng công tác  kiểm tra, giám sát cán bộ, người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực thi công vụ, Thực hiện hướng dẫn số 05 –HD/TU ngày 14/02/2017 của Thành ủy Bắc Kạn các ngành, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện thành khẩu hiệu hành động cho toàn ngành, đơn vị mình và được niêm yết công khai tại nơi làm việc. Đảng bộ thành phố đã xác định nội dung đột phá “ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó với nhân dân”. Trên cơ sở nội dung đột phá của thành phố, các chi đảng bộ đã xác định nội dung đột phá và những vấn đề bức xúc, nổi cộm, yếu  kém của đơn vị mình để tập trung giải quyết.

 Đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn “Thứ nhất là phải phát huy được vai trò của cấp ủy và người đứng đầu các cấp. Điều này sẽ bảo đảm được tính thường xuyên, liên tục. Thứ hai tiếp tục công tác tuyên truyền giaó dục, thuyết phục, vận động cán bộ, đảng viên nhân dân làm theo. Trong đó đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Nói thì dễ không phải chi bộ nào cũng thực hiện tốt. Vì thế, với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 10, điều này hết sức kịp thời. Tính đến 22/03/2018, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã có 12 cuộc sinh hoạt điểm và trong đó nội dung sinh hoạt chuyên đề của nhiều chi bộ gắn với chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới phát huy được hiệu quả, hai nội dung này không thể tách rời.

Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức sinh hoạt thường kỳ mẫu tháng 03/2018

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên thành phố Bắc Kạn tiếp tục nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp ngày càng được phát huy.  Điều này đã góp phần không nhỏ vào xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Hiện tại, Đảng bộ thành phố có 3.521 đảng viên đảng sinh hoạt tại 33 chi, đảng bộ trực thuộc. Năm 2017, qua bình xét có 55% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, có 99,5 tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện nay, theo Hướng dẫn số 09 –HD/TW của Trung ương, Kế hoạch số 81 – KH/TU ngày 08/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện Kết luận số 18 – KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 – CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  trong tình hình mới. Quy định số 05/ QĐ/ TW ngày 07/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiêu chí, cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ thành phố  Bắc Kạn đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cần chú trọng xây dựng nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú, lựa chọn nội dung trọng tâm, tránh dàn trải, dài dòng.Tháng 03/2018, Thành ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo Chi bộ dân vận tổ chức sinh hoạt chuyên đề mẫu, trong đó nội dung chủ yếu đề cập tới nội dung chuyên đề 2018.  Đối với cơ sở, Đảng ủy 08 xã, phường cũng đang triển khai, lựa chọn chi bộ sinh hoạt mẫu tại khu dân cư .

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW của Bộ chính trị, Đảng bộ thành phố cũng chỉ rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số mặt vẫn chưa được quan tâm đúng mức; Cấp ủy một số đơn vị chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện; việc“ làm theo” còn hạn chế, chưa cụ thể và chưa trở thành công việc thường xuyên của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; Một số chi, đảng bộ trực thuộc còn lúng túng trong việc chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề nổi cộm, hạn chế, yếu kém, việc xây dựng đạo đức công vụ, nội dung học tập, đăng ký việc làm theo chưa sâu, chưa sát với địa phương, đơn vị.

Bám sát quan điểm “lấy dân làm gốc” của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tục lựa chọn các nội dung học tập và làm theo đảm bảo phù hợp. Tiếp tục vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp trong thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW. Lồng ghép hiệu quả việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác. Coi trọng việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với đơn vị, cá nhân. Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đồng thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, cách làm qua loa, chiếu lệ trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 05 – CT/TW về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ./.