Thành phố Bắc Kạn thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2

Ngày 01/07/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Bắc Kạn bắt đầu thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021.

Điều tra viên thực hiện điều tra cơ sở kinh doanh tại phường Đức Xuân

Cuộc tổng điều tra kinh tế từ ngày 01/7- 30/7/2021, nhằm thu thập thông tin của gần 3.300 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Nội dung thông tin thu thập gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô và lao động, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị điều tra…

Để làm tốt cho cuộc tổng điều tra lần này, Ban Chỉ đạo của thành phố đã huy động 27 điều tra viên thực hiện điều tra tại 8/8 xã, phường trên địa bàn. Những người được chọn có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo các thiết bị gồm máy tính bảng, điện thoại di động, …Một trong những điểm mới của cuộc Tổng điều tra lần này là việc điều tra thu thập thông tin bằng hình thức điện tử, thông qua các thiết bị hỗ trợ như: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Các nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (Capi), hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy. Trong khi đi điều tra, các điều tra viên đảm bảo thực hiện nghiêm trong công tác phòng, chống dịch Co vid -19.

Trước đó, giai đoạn 1 (từ ngày 1/3/2021), BCĐ tổng điều tra thành phố đã hoàn thành điều tra, thu thập thông tin của 452 doanh nghiệp và 72 đơn vị thuộc khối sự nghiệp và 16 đơn vị Hiệp hội trên địa bàn.

Hoàng Thạc