Thành phố Bắc Kạn tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II- 2019

 Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố lần thứ II là dịp để tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014- 2019. Đại hội cũng nhằm tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019.

Với ý nghĩa to lớn ấy, ngay từ tháng 4/2019, thành phố Bắc Kạn đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2019. Thành lập các Tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban  Nội dung, tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, Văn hóa – văn nghệ, hậu cần. Công tác xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết trình Đại hội cũng được Ban chỉ đạo Đại hội quan tâm chuẩn bị, đảm bảo đánh giá toàn diện các mặt công tác phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của thành phố trong 5 năm, giai đoạn 2014-2019. Công tác tuyên truyền cũng đã và đang được thành phố tích cực thực hiện. Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố chuẩn bị các điều kiện cho việc truyền thanh trực tiếp diễn biến đại hội trên sóng phát thanh, xây dựng các chương trình phát thanh tuyên truyền cho đại hội; phối hợp với đơn vị liên quan sưu tầm tư liệu thực hiện phóng sự truyền hình phục vụ đại hội….

            Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Bắc Kạn lần thứ II năm 2019 sẽ thành công tốt đẹp./.