Thành phố Bắc Kạn tích cực phát triển thương mại – dịch vụ năm 2016

Thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố diễn ra khá sôi động, nguồn hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của nhân dân. Hiện ngành thương mại – dịch vụ đã chiếm tới 54,5% trong tỷ trọng cơ cấu kinh tế của thành phố với tổng mức bán lẻ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ trong năm 2015 đạt hơn 1.970 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2014. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp  đạt 133 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng/năm, tăng 14 triệu đồng so với năm 2010.

Năm 2016, thành phố Bắc Kạn khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả của các chợ, các điểm mua bán. Phấn đấu trong cơ cấu kinh tế thương mại – dịch vụ đạt 54,6%; Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp 38,4%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.300 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp 133 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Thành phố tiếp tục thu hút nguồn lực dầu tư, nâng cấp, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ và du lịch.