Thành phố Bắc Kạn tích cực phòng trừ sâu, bệnh hại lúa xuân 2024

(backancity.gov.vn)-Thành phố Bắc Kạn hiện có hơn 40ha diện tích lúa mùa trên địa bàn đang bị nhiễm nhẹ các loại sâu bệnh hại, ngành chức năng địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng trừ.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố kiểm tra hướng dẫn người dân biện pháp phòng trừ sâu bệnh

Hiện nay cây lúa xuân đang giai đoạn đứng cái – làm đòng, một số diện tích lúa người dân chưa thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời; Bọ rầy gây hại lúa với mật độ phổ biến 600 – 800 con/m2, cục bộ 2000con/m2, diện tích nhiễm 40ha, diện tích lúa bị vàng lá do bọ rầy hại 03ha; Bệnh đạo ôn lá gây hại trên các giống lúa J02, nếp,… tỉ lệ bệnh phổ biến 1- 3% số lá, hại cục bộ trên giống J02 tại phường Huyền Tụng tỉ lệ hại 10-15% số lá, trên giống lúa nếp tại phường Xuất Hóa tỉ lệ hại 40-50% số lá, diện tích nhiễm 0,7ha.

Hiện ngành Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đang phối hợp cùng chính quyền các xã, phường chỉ đạo thực hiện phun thuốc phòng trừ bọ rầy, bệnh đạo ôn, tiếp tục theo dõi hiện tượng rầy bùng phát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân thường xuyên thăm nắm ruộng đồng, nhằm phát hiện sớm các diện tích lúa có sâu, bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời./

Hoàng Thạc