Thành phố Bắc Kạn tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho đối tượng 4, năm 2015

Lớp 1: Từ 07/9/đến 10/9/2015 gồm 71 đồng chí

      Lớp 2: Từ 15/9 đến 18/9/2015 gồm 54 đồng chí

      Thông qua lớp bồi dưỡng học viên được trang bị những nội dung chủ yếu về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước; những nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; nhận rõ đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, từ đó giúp cho từng cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.  

Qua lớp học, học viên được bồi dưỡng các chuyên đề theo quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BQP ngày 30/5/2014 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thực quốc  phòng và an ninh, gắn với tình hình thực tế của địa phương; trong đó tập trung bồi dưỡng những nội dung cơ bản: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về kết hợp kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, Dự bị động viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Những nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Yêu cầu của lớp bồi dưỡng là học viên phải nắm vững nội dung cơ bản, từ đó triển khai vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ quan đơn vị theo phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao; đề xuất những vấn đề cần giải quyết góp phần tiếp tục hoàn chỉnh, nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho những năm tiếp theo. Sau lớp học, các học viên đều phải tham gia viết bài thu hoạch, báo cáo kết quả học tập về cơ quan, đơn vị và Hội đồng giáo dục Quốc phòng – an ninh thành phố./.