Thành phố Bắc Kạn tổ chức được 135 buổi truyền thông dân số

Tại những buổi tuyên truyền, các cán bộ dân số đã truyền đạt những  chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân số- KHHGĐ đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tập trung tuyên truyền về nâng cao chất lượng dân số, vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, duy trì mức sinh thấp  hợp lý. Tuy nhiên, công tác truyền thông trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Đội ngũ cán bộ dân số, CTVDS nhiệt tình, trách nhiệm nhưng  một số người còn trẻ, mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong việc tuyên truyền, nắm bắt các thông tin dưới cơ sở.

Thời gian tới, trung tâm DS-KHHGĐ thành phố tích cực tham mưu với các câp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nhằm tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Dân số – KHHGĐ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác tuyên truyền.