Thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

           Thực hiện Kế hoạch 130 ngày 10/01/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về việc bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025, các tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt. Thành phố đã rà soát danh sách các chức danh lãnh đạo, quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã đạt quy hoạch, chuyển công tác và không đủ điều kiện về tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức lối sống…. đồng thời bổ sung các cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển, có đủ điều kiện để bổ nhiệm. Các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, viết phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 theo đúng quy định./.