Thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND với các xã, phường

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của HĐND từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay và thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết năm 2016; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động HĐND. 

Theo đó, trong thời gian qua HĐND thành phố và xã phường đã tập trung tổ chức 02 kỳ họp để bầu ra bộ máy chính quyền địa phương và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, HĐND cấp thành phố và xã, phường sẽ tập trung vào tổ chức có chất lượng các kỳ họp thường lệ, chuyên đề, bất thường; phân công, phân nhiệm trong thành viên Thường trực HĐND; tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát; tổ chức cho đại biểu HĐND và phân công Thường trực HĐND tiếp công dân, giải quyết các công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND; thực hiện chế độ thông báo cáo về tình hình địa phương cho Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp; phối hợp hoạt động của các Ban HĐND, đôn đốc hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND.

Ông Hoàng Hữu Toàn, Chủ tịch HĐND phường Đức Xuân đề nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu, các Ban và Thường trực HĐND cấp xã

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu cũng nêu những khó khăn về hoạt động của HĐND trong điều kiện thực hiện nhiều văn bản pháp luật vừa có hiệu lực thi hành; bộ máy và đại biểu HĐND đầu nhiệm kỳ đa số là mới nên còn lúng túng; cần được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động để đáp ứng yêu cầu chung./.