Thành phố Bắc Kạn tổ chức họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến nhằm đánh giá công nhận đúng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Trên cơ sở kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa trên địa bàn theo quy trình, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và công khai dân chủ.

 Năm 2015, các danh hiệu văn hóa đều tăng cao hơn so với năm 2014, cụ thể: 92/126 = 73% thôn, tổ đạt tiêu chí khu dân cư văn hóa; 170/209 = 81,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chí “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, trong đó: cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh đóng trên địa bàn đạt 103/131 = 78,6%; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố đạt 65/78 = 85,9%, danh hiệu gia đình văn hóa 10019/10781= 92,9%

 BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Bắc Kạn sẽ công nhận cho 170 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chí cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. BCĐ trình chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn công nhận và khen thưởng 26/126 thôn, tổ đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” = 20,6%,  16 gia đình văn hóa tiêu biểu trong phong trào “TDĐKXD ĐSVH”và công nhận lần đầu cho 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ngoài ra Ban Chỉ đạo phong trào thành phố còn biểu dương 07 cá nhân tiêu biểu trong việc triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015”

Việc bình xét công nhận các danh hiệu văn hoá hàng năm, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện phong trào có vai trò hết sức quan trọng, vừa đảm bảo ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, tạo sự lan tỏa, vừa tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào trong thời gian tới.