Thành phố Bắc Kạn triển khai Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Với nguồn kinh phí được cấp, năm 2018 UBND thành phố Bắc Kạn triển khai hỗ trợ trước một số nội dung chính sách như: Hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi; hỗ trợ đào tạo, tập huấn phối giống nhân tạo gia súc và hỗ trợ mua lợn đực, trâu đực giống để thực hiện phối giống dịch vụ tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn với tổng số hộ được đề nghị nhận hỗ trợ là 15 hộ chăn nuôi. Trong đó, theo nội dung của chính sách: Đối với nội dung hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi, các hộ dân sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá xây dựng công trình khí sinh học (biogas hoặc làm đệm lót sinh học); đối với nội dung hỗ trợ đào tạo, tập huấn phối giống nhân tạo gia súc, người được cử tham gia tập huấn sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tập huấn nhưng không quá 6 triệu đồng/người; đối với nội dung hỗ trợ mua lợn đực, trâu đực giống để thực hiện phối giống dịch vụ, các  hộ sẽ được hỗ trợ 50% giá mua lợn đực giống nhưng không quá 5 triệu /con đối với lợn đực giống ngoại và 50% giá mua 01 con trâu đực giống nhưng không quá 25 triệu đồng/con trâu đực đủ tiêu chuẩn xuất phối giống (chỉ áp dụng đối với phường Huyền Tụng).

Để chính sách được triển khai theo đúng trình tự và quy định của nhà nước, ngày 15/10/2018, phòng Kinh tế đã tổ chức họp với các đối tượng được hưởng hỗ trợ để hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định, đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thưc trong công tác phát triển chăn nuôi của các hộ dân.