Thành phố Bắc Kạn triển khai Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Ơn – Trưởng bộ môn Thực vật (Đại học Dược Hà Nội), đơn vị tư vấn giới thiệu xuất xứ Chương trình OCOP giới thiệu về cách làm, những kết quả đạt được của Chương trình OCOP tại các quốc gia trên thế giới, giới thiệu về Đề án Chương trình “ Mỗi xã, phường một sản phẩm’ trong đó tập trung vào mục tiêu, chủ thể, cách thức triển khai chương trình.

Để đạt được các mục tiêu này thành phố Bắc Kạn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cả hệ thống chính trị về nội dung, ý nghĩa, mục đích và cách thức triển khai chương trình OCOP, đặc biệt tuyên truyền cho người dân hiểu được vai trò chủ thể của mình tham gia chương trình. Các xã, phường xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ chức họp thôn, tổ bàn bạc với cơ quan chuyên môn tham gia phát triển sản phẩm đã có, rà soát đăng ký sản phẩm mới. Tổ chức tập huấn cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện về quy trình sản xuất, công tác quản lý, bán hàng, kêu gọi doanh nghiệp có đủ nguồn lực tham gia chương trình. Nâng cấp dây truyền, mở rộng đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm. Xây dựng và phát triển mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp cổ phần nhằm khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP, đưa hàng hóa ra thị trường, nâng tầm giá trị sản phẩm./.