Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác giảm nghèo năm 2018

Năm 2017, thành phố Bắc Kạn đã tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bằng nhiều biện pháp, hình thức đa dạng, thực hiện có hiệu quả chính sách cho vay tín dụng ưu đãi, thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn có 42 hộ nghèo được vay vốn với số tiền là 1,7 tỷ đồng, 41 hộ cận nghèo được vay vốn với số tiền là 1,6 tỷ đồng. Có 442 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn giảm học phí với kinh phí thực hiện trên 81 triệu đồng. Cung cấp dịch vụ khuyến nông – lâm – thủy sản, chuyển giao khoa học kỹ thuật cùng với các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trợ giúp pháp lý bảo hiểm y tế, cấp không sách, báo, một số loại tạp chí. Hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở cho 17 hộ nghèo và hỗ trợ téc nước, đường điện, nhân công với tổng số tiền trên 760 triệu đồng…Kết quả, đến hết năm 2017, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn còn 282 hộ nghèo chiếm 2,5% (chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2017 là 2,66%). Năm 2018 thành phố phấn đấu giảm 31 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,2% ./.