Thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản trong Quyết định số 49; Thông tư liên tịch số 138 về việc hướng dẫn thực hiện quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Các văn bản liên quan về các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến; một số vấn đề trọng tâm trong quá trình tổ chức thực hiện; hướng dẫn quy trình, thủ tục, nguyên tắc tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định hồ sơ.

Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước. Quyết định có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc./.