Thành phố Bắc Kạn trồng rừng đạt 117% kế hoạch

Trong đó, trồng rừng phân tán đã trồng gần 165ha đạt trên 164% kế hoạch, trồng lại rừng sau khai thác đã trồng được trên 93ha, đạt gần 78% kế hoạch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ rừng trồng trên địa bàn, thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các ban ngành, địa phương, lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với cán bộ phụ trách công tác trồng rừng của UBND các xã, phường chủ động kiểm tra, hướng dẫn nhân dân chăm sóc diện tích rừng trồng, trồng tra dặm đối với những diện tích có hiện tượng cây chết. Tiến hành nghiệm thu trồng rừng năm thứ nhất và chăm sóc các rừng trồng, tổ chức nghiệm thu diện tích khoán bảo vệ rừng.