Thành phố Bắc Kạn ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã được UBND thành phố quan tâm triển khai, các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành riêng đều được sử dụng tại các cơ quan đơn vị. 100% phòng ban ngành thành phố đã có mạng cục bộ LAN, có kết nối intenet băng thông rộng. hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dung của các cơ quan Đảng và nhà nước được triển khai thiết bị đầu cuối đến 100% các phòng, ban , ngành thành phố và 8/8 xã phường được lắp đặt cáp quang, tuy nhiên đối với xã, phường chưa được hình thành mạng diện rộng WAN của thành phố để kết nối liên thông giữa tất cả các cơ quan, đơn vị.

Hệ thống phần mềm Chính quyền điện tử được triển khai vận hành thường xuyên, trong năm 2015 số lượng hồ sơ đã tiếp nhận và xử lý qua hệ thống đạt 8858/40486 số lượng thủ tục của UBND thành phố; Cổng thông tin điện tử thành phố thường xuyên được cập nhật và cung cấp các thông tin hoạt động về phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, góp phần minh bạch hóa thông tin, công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tính đến tháng 3 năm 2016: Mức độ 2 đạt 90%; mức độ 3 đạt 60%.

Giải pháp trong những năm tiếp theo UBND thành phố sớm hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng thông tin tuân thủ quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và kiến trúc Cơ quan điện tử của tỉnh, xây dựng trung tâm hành chính công của thành phố nhằm đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp;  xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử. Xây dựng mạng diện rộng từ UBND thành phố kết nối đến UBND các xã, phường trên mạng truyền số liệu chuyên dụng đảm bảo an toàn an ninh thông tin, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước./.