Thành phố Bắc Kạn xây dựng hơn 20 mô hình “Khu dân cư văn minh”

Mô hình “khu dân cư văn minh” ,“khu dân cư xanh-sạch-đẹp” “khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” được thành phố Bắc Kạn triển khai thí điểm từ năm 2017. Mô hình được xây dựng nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư từ đó tạo thói quen trong sinh hoạt trong cộng đồng khu dân cư, đoàn kết xây dựng phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn trong giao tiếp ứng xử, bảo vệ mội trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Được biết, đến nay Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã duy trì  nâng số khu dân cư thực hiện các mô hình trên toàn thành phố lên hơn 110 khu dân cư./.