Thành phố Bắc Kạn: xây dựng mô hình Câu lạc bộ hát Then  -Đàn tính dân tộc Tày

Năm 2021, thành phố Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn vận động các hạt nhân cùng sở thích có tố chất hát Then, đàn Tính trên địa bàn tham gia Câu lạc bộ Then – đàn Tính thành phố.

Các thành viên CLB biểu diễn tại buổi báo cáo, nghiệm thu tháng 11/2021

Sau một thời gian tập luyện, tham gia dàn dựng một số chương trình dưới sự hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Bắc Kạn, tháng 11/2021 thành phố Bắc Kạn đã tổ chức nghiệm thu kết quả. Tại chương trình báo cáo, nghiệm thu các thành viên của Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính thành phố Bắc Kạn đã biểu diễn 07 tiết mục đàn tính, hát then, múa chầu của đồng bào dân tộc Tày. Nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thời lượng một chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân hoặc các sự kiện được tổ chức tại địa phương.

Để duy trì hoạt động Câu lạc bộ hát Then – đàn Tính thành phố, các thành viên  tiếp tục tập luyện, xây dựng các chương trình hát Then, đàn Tính đa dạng về nội dung, chủ đề như: tình yêu quê hương, đất nước, con người Bắc Kạn. Thông qua hoạt động biểu diễn các làn điệu hát Then – đàn Tính, mỗi thành viên trong Câu lạc bộ sẽ trở thành những hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng và các thế hệ tương lai kế thừa, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của địa phương. Dự kiến Câu lạc bộ hát Then – Đàn Tính thành phố được ra mắt vào cuối tháng 12 năm 2021./.

                                 Nguyễn Tâm – Phòng Văn hóa, thông tin thành phố