Thành phố BK: Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nhân dân. Vì vậy, Thành phố Bắc Kạn xác định công tác tuyên truyền phải luôn đi trước một bước.  

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương. Nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 18 –KH/TU ngày 14/01/2021 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Với 09 nội dung cụ thể trong Kế hoạch 18, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy để xây dựng kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng nội dung yêu cầu đề ra và phù hợp với tình hình địa phương.

Trong tháng 01/2021, Thành ủy Bắc Kạn hoàn thành việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bầu cử. Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử theo Quyết định số 158 – QĐ/ TU. Để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành phố Bắc Kạn ban hành Thông báo số 01–TB/BCĐ ngày 04 tháng 02 năm 2021 phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với từng nhiệm vụ cụ thể được phân công, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí Phó Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ tham gia thực hiện công tác chuẩn bị cuộc bầu cử chu đáo về mọi mặt; chủ động tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hiện nay, theo Kế hoạch số 25 – KH/TU ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Thành ủy Bắc Kạn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác tuyên truyền tập trung vào 07 nội dung lớn, chia làm 03 đợt tuyên truyền. Trong đó, Thành ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền cần thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Cụ thể: Đợt 1: Từ tháng 01/2021, cao điểm tháng 4/2021. Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021. Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử; Tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021.Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

Thông qua định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn, Trung tâm Văn hóa, thể thao & Truyền thông thành phố thường xuyên chủ động đăng tải các văn bản chỉ đạo về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ trên Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Kạn; xây dựng các tin, bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương tuyên tuyền trên hệ thống loa phát thanh; với 11 nội dung khẩu hiệu được lựa chọn theo Kế hoạch 25 của Thành ủy Bắc Kạn, Trung tâm Văn hóa, thể thao & Truyền thông thành phố sẽ tiến hành căng treo phù hợp từng mốc thời gian, tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố chính và các điểm bầu cử.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần 1 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật. Tại hội nghị này, cơ bản các đại biểu thống nhất cao theo dự kiến của Thường trực HĐND thành phố trình bày giới thiệu 60 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 -2026 đảm bảo về cơ cấu, thành phần quy định để bầu 30 đại biểu HĐND theo quy định. (Số lượng đại biểu HĐND thành phố được quy định theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Hiện nay, các bước hiệp thương đang được UB. MTTQ VN thành phố phối hợp thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử. Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử. Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh./.

Triệu Biển