Thành phố chủ động phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng

  UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành công văn số 664 về việc chủ động phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng trên địa bàn.

Theo số liệu của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn,hiện nay châu chấu tre lưng vàng đang nở tại thôn Slam Cooc, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn.Dự báo, trong thời gian tới với điều kiện thời tiết thuận lợi châu chấu tre lưng vàng tiếp tục nở và gây hại cây trồng nếu không phòng trừ kịp thời.Để chủ động trong công tác phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre lưng vàng gây ra, UBND thành phố đề nghị phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình phát sinh, phát triển của châu chấu tre lưng vàng, chủ động tham mưu cho UBND thành phố các giải pháp phòng trừ hiệu quả.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố tăng cường công tác điều tra, theo dõi, kịp thời phát hiện và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho các chủ rừng, người dân các biện pháp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng.Tổng hợp diện tích châu chấu tre lưng vàng gây hại (nếu có) và công tác phòng trừ  trên địa bàn báo cáo UBND thành phố (qua phòng Kinh tế).

Hạt kiểm lâm thành phố chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên bám nắm cơ sở theo dõi sát sao về tình hình châu chấu tre lưng vàng, phát hiện sớm các ổ châu chấu non mới nở, đặc biệt là những khu vực thường xuyên bị châu chấu gây hại và đẻ trứng từ những năm trước để có phương án chủ động phòng, chống kịp thời, không để châu chấu gây hại trên diện rộng, phối hợp hướng dẫn các chủ rừng, người dân thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời.

UBND các xã, phường tuyên truyền, đôn đốc các chủ rừng, người dân thường xuyên kiểm tra rừng và thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn.Thống kê toàn bộ diện tích châu chấu tre lưng vàng gây hại (nếu có), diễn biến tình hình phát sinh, phát triển của sâu và kết quả phòng trừ về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố theo quy định.

                                                                                                       Đặng Tuyết