Thành phố tập huấn kỹ thuật ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp sản xuất lúa SRI

Trong các ngày (từ 05 – 08/ 01/2021), Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn  tổ chức triển khai cơ chế, chính sách và tập huấn kỹ thuật ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI cho hơn 200 hộ dân tại xã Dương Quang.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật ứng dụng thâm canh sản xuất lúa SRI

Mô hình ứng dụng hệ thống thâm canh tổng hợp trong sản xuất lúa SRI được thực hiện với mục đích giúp các hộ trồng lúa tiếp cận, áp dụng giống lúa mới kết hợp kỹ thuật canh tác lúa cải tiến, hiệu quả cao. Giúp tăng năng suất, chất lượng sản lượng.

Về chính sách hỗ trợ: Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giống và vật tư thiết yếu để thực hiện mô hình.

Lớp tập huấn nhằm mục đích phục vụ thiết thực cho việc chỉ đạo nhân rộng mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI. Đồng thời đào tạo cho nông dân thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản để chuyển giao kỹ thuật mới, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sản xuất nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững ở địa phương./.

Minh Cường