Thành phố triển khai cơ chế và tập huấn kỹ thuật mô hình cải tạo đất trồng lúa

Ngày 15/6, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn tổ chức triển khai cơ chế và tập huấn kỹ thuật mô hình cải tạo đất trồng lúa cho 30 hộ dân phường Đức Xuân.

Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố Bắc Kạn hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật mô hình cải tạo đất trồng lúa

Mô hình triển khai thuộc chính sách quản lý sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ -CP và phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa giai đoạn 2021 – 2025 của thành phố Bắc Kạn. Mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa vụ mùa năm 2021 được thực hiện với diện tích 40ha tại 03 phường: Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai.

Mục đích chính là hướng dẫn kỹ thuật ủ men vi sinh thành phân bón hữu cơ cho cây trồng, đồng thời chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa SRI nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tăng năng xuất cây trồng và hướng đến canh tác nông nghiệp bền vững. Về chính sách: Khi tham gia thực hiện mô hình, các hộ gia đình được hỗ trợ 70% phân hữu cơ vi sinh; Vôi bột; Kaly clorua và 50% phân bón vật tư thiết yếu. Trong đó, các hộ dân đối ứng công lao động, đất đai, 30% phân hữu cơ vi sinh, vôi bột, Kaly clorua, cùng các vật tư thiết yếu khác phục vụ sản xuất.

Lớp tập huấn hướng tới đào tạo cho nông dân thực hiện thành thạo các kỹ năng cơ bản để chuyển giao kỹ thuật mới; nhân rộng mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI; giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và sản xuất nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững ở địa phương./.

Minh Cường