Thành ủy Bắc Kạn lãnh đạo học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh bắc kạn lần thứ xi, nhiệm kỳ 2015 – 2020

– Mục đích

Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu đã đạt được, khẳng định ý chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong toàn đảng bộ, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

– Yêu cầu:

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải thực hiện một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Cùng với việc tổ chức, quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên cần phải đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Gắn việc quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua kế hoạch, chương trình hành động; lựa chọn những việc cần làm ngay, những bức xúc, tồn đọng, tạo được sự chuyển biến cụ thể trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội và đời sống nhân dân, coi đây là nội dung chủ yếu và quan trọng nhất của việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội.

Cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt Nghị quyết; chú trọng các đối tượng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ tham mưu các cấp, nhất là cấp cơ sở.

– Việc tổ chức hội nghị triển khai

Ở cấp thành phố: Thời gian 01 ngày, hoàn thành trước 15 tháng 12 năm 2015 cho các đối tượng: Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thành phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy; Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ các xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc thành ủy; các đồng chí là cán bộ chủ chốt (Ủy viên BTV thành ủy và tương đương trở lên; cán bộ Quân đội, Công an có quân hàm trung tá – thời kỳ chống Pháp, thượng tá – thời kỳ chống Mỹ trở lên) đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố.

Ở cấp cơ sở: Triển khai đến toàn thể đảng viên; lãnh đạo các  đoàn thể cấp xã, phường không phải là đảng viên. Thời gian 01 ngày, hoàn thành trước 31/12/2015.

Tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội: Căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức phổ biến nội dung Nghị quyết đến từng hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp. Hoàn thành trước 31/12/2015.

Việc tuyên truyền Nghị quyết trong nhân dân: Các cấp ủy Đảng chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết thông qua các buổi sinh hoạt quần chúng, cụm dân cư,… Đài truyền thanh – truyền hình thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Đại hội đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên sóng phát thanh –truyền hình.