Thành ủy Bắc Kạn quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Bảy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn truyền đạt nội dung 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW“Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Đây là 04 nghị quyết có vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại hội nghị. Từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống./.