Thành ủy Bắc Kạn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Xác định công tác tổ chức, cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng  Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Thành uỷ tập trung tham mưu, thực hiện hiệu quả các khâu trong công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Dương Hữu Bường, Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt các nội dung của Nghị quyết. Trên cơ sở Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủyban hành và tổ chức quán triệt triển khai Kế hoạch số 85-KH/TU ngày 18/8/2017 về sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 15/3/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau 03 năm triển khai thực hiện, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả tại Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng như: Thực hiện sắp xếp bộ phận tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố;Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.Sắp xếp, tổ chức lại và thành lập mới một số phòng, ban, đơn vị: Bãi bỏ phòng Dân tộc, phòng Y tế, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND – UBND; Tách bộ phận sự nghiệp Văn hóa Thông tin để thành lập Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố; Sáp nhập Đài Truyền thanh – Truyền hình với Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố thành Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông thành phố; Thành lập Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; tổ chức lại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố. Như vậy, qua sắp xếp thành phố đã giảm được 02 phòng và 01 đơn vị sự nghiệp; giảm 03 lãnh đạo cấp trưởng.

Bên cạnh đó, thành phố cũng chủ động sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua sắp xếp giảm từ 127 xuống còn 117 thôn, tổ. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, từ năm 2015 đến nay, thành phố đã thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho 17 cán bộ, công chức. Đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Quy chế giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phù hợp với các quy định của Trung ương, của Tỉnh; thực hiện chủ trương cơ bản nhất thể hóa hai chức danh đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp;tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Cùng với công tác sắp xếp tổ chức bộ máy thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cũng được thành phố hết sức quan tâm. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình số 03-CTr/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp giai đoạn 2015-2020; Đề án số 08-ĐA/TU ngày 08/8/2017 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2017-2020; Thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ; việc đánh giá, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định; công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu, phù hợp với năng lực sở trường; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt, gắn đào tạo chuyên môn với đào tạo lý luận chính trị. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức,hằng năm, Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, điều chỉnh bổ sung và phê duyệt danh sách quy hoạch; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 145 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý; cử 166 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố được củng cố, kiện toàn cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, cơ cấu tương đối hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hầu hết cán bộ, đảng viên giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó mật thiết với Nhân dân, có tinh thần trách nhiệm với công việc, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Đặng Tuyết – Minh Cường