Thành ủy Băc Kạn tổng kết công tác nội chính năm 2017

Trong năm 2017, các cơ quan trong khối nội Nội chính đã tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, những vụ việc bức xúc, nổi cộm được phát hiện, giải quyết kịp thời. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên thường xuyên được quan tâm. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp tốt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, cấp ủy chính quyền địa phương đã xây dựng và thực hiện các quy định cụ thể, công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục và thực hiện các biện pháp phòng ngừa về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác thi hành án có nhiều chuyển biến tích cực; việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Lực lượng công an đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, điều tra khám phá 101/106 vụ; xảy ra 4 vụ giao thông làm chết 3 người, bị thương 2 ; 7 vụ va chạm giao thông, bị thương 13 người, xảy ra 18 vụ cháy…Khởi tố điều tra 77 vụ.

Công tác kiểm sát 87 tin báo tố giác tội phạm của cơ quan điều tra, truy tố 41vụ; Tòa án nhân dân thị lý giải quyết 258/287 vụ, còn 29 vụ việc đang trong thời gian giải quyết. Trong đó, giải quyết án hình sự 56 vụ/64 bị cáo, xét xử lưu động 22 vụ.

Công tác thanh tra thẩm tra việc thu hồi 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Xác minh đơn có nội dung tố cáo, phản ánh của công dân về việc một số hộ dân xây dựng nhà trái phép, việc chi trả tiền lương cho cán bộ hưu và nội dung phản ánh liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mầm non 5 tuổi trên địa bàn.   

UBND thành phố tổ chức tiếp dân và trả lời trực tiếp cho 123 lượt công dân, tiếp nhận 338 đơn trong đó 22 đơn không thuộc thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý 278/316 đơn thư.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các cơ quan khối nội chính thành phố phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa đảm bảo công khai minh bạch, kịp thời góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên các hành vi tham nhũng vẫn còn tiềm ẩn với những thủ đoạn tinh vi khó phát hiện, tinh thần tự giác trong việc đấu tranh, tố giác tội phạm tham nhũng của một số cá nhân, tập thể vẫn còn hạn chế.

Thời gian tới thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố xét xử thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm quyết định 1923-QĐ/TU ngày 13/12/2017 của Tỉnh ủy về việc ban hành nội dung cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.