THÀNH ỦY BẮC KẠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Nổi bật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Bắc Kạn đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố đã tổ chức gần 20 hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 06 hội nghị triển khai chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Duy trì tổ chức hội nghị báo cáo thời sự mỗi năm 02 lần, mời báo cáo viên Trung ương về truyền đạt; Thực hiện tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2010-2015, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015 – 2020; Triển khai việc học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho 3.199/3.386 =94,5% cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Đảng bộ thành phố kết nạp được 428 đảng viên mới, chất lượng được nâng lên. Đồng thời thực hiện nghiêm việc sàng lọc những người không còn đủ tư cách ra khỏi đảng được cấp ủy tiến hành thường xuyên, đúng quy định. Ban Thường vụ Thành ủy đã đánh giá định kỳ cuối năm được 264 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp. 

Đảng bộ thành phố đã kịp thời triển khai, quán triệt văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Thành ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để quán triệt, triển khai các quy định, văn bản của Trung ương về hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Sao lục đầy đủ văn bản và chỉ đạo các chi, đảng bộ kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc đến chi bộ, đảng viên. Đối với đảng viên ở các chi, đảng bộ đều chấp hành tốt các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, rèn luyện đạo đức, lối sống, không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Các cấp uỷ đảng từ Thành uỷ đến các chi, đảng bộ trực thuộc, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và đảm bảo các quyền của đảng viên được quy định tại Điều 3 của Điều lệ Đảng góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương./.