Thành ủy Bắc Kạn triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý II/2022

Chiều ngày 07/4, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2022. Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì; cùng dự có các đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Đồng chí Cù Ngọc Cường-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị

          Trong quý I/2002, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát cơ bản phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy tiến hành kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng; công tác đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên, việc quản lý, lưu trữ hồ sơ đảng viên; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào “Dân vận khéo”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện Quy định số 101 QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thu nộp và sử dụng đảng phí. Cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 01 đảng viên. Nội dung kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Qua kiểm tra, đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra.

Đối với công tác giám sát:  Cấp ủy các cấp đã phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi, phụ trách các chi, đảng bộ; thành lập các tổ công tác tham dự sinh hoạt tại các chi bộ; dự các cuộc họp, nắm thông tin, dư luận xã hội… qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Trong quý II-2022, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tập trung vào một số nội dung: Chỉ đạo cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp bám sát và thực hiện đúng kế hoạch năm 2022; sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra phù hợp với Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Hướng dẫn số 02 HD/TW ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác thăm nắm tình hình tại cơ sở, thực hiện tốt nhiệm giám sát thường xuyên đối với các chi, đảng bộ trực thuộc; chủ động phát hiện kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (nếu có). Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng (nếu có). Xem xét, xử lý kỷ luật đảng đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn đề nghị: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bổ sung đầy đủ nội dung báo cáo về nhiệm vụ của cấp ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp; cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương; xem xét giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có); phối hợp hoạt động kiểm tra công vụ đối với cán bộ công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng hoàn thiện hơn./.

  Đặng Tuyết