Thành ủy Bắc Kạn triển khai Kế hoạch Đại hội đảng các cấp

Các đại biểu đã được nghe nội dung Kế hoạch số 171- KH/TU ngày 01/8/2019 của Thành ủy Bắc Kạn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Nội dung tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo thực hiện 04 nội dung gồm: Báo cáo chính trị tổng kết Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng phương hướng, mục tiêu phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham gia đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Thành ủy Bắc Kạn nhấn mạnh: Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội là nội dung quan trọng nhất. Do đó, người đứng đầu các chi, đảng bộ phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung văn kiện đại hội.

Kế hoạch số 171 – KH/TU của Thành ủy Bắc Kạn cũng hướng dẫn về thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội; xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội. Vì vậy, các chi, đảng bộ tùy theo điều kiện thực tế xem xét thành lập các tiểu ban đại hội phù hợp và quy định rõ về thời gian thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ chung. Đồng thời yêu cầu các chi, đảng bộ ngoài thời gian chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội an ninh, quốc phòng năm 2019 đề ra.

Thành ủy Bắc Kạn cũng đã quán triệt, triển khai thêm một số văn bản như: Công văn số 362 – CV/TU ngày 18/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn  vè việc thực hiện Kết luận số 53- KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội; Thông báo số 26- TB/BCĐ của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh ngày 37/7/2019 thông báo về tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chính trị tháng 7/2019;  Công văn số 6915 – CV/BTG TW  ngày 26/7/2019 của Ban Tuyên giá Trung ương thông tin nội bộ về tình hình biển đông trong thời gian gần đây; Công văn số 25 –CV/ BCĐ  ngày 3/7/2019 của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh về việc tuyên truyền hoạt động vi phạm của tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc; Thông báo về lịch phát sóng chương trình nhân quyền.

Thông qua các văn bản trên, Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu các chi, đảng bộ cần chủ động hơn trong định hướng nội dung tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về những nội dung thông tin được đăng tải trên mạng internet, mạng xã hội./.