Thành ủy tập trung lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố

Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố vào ngày 23-5-2021.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và các văn bản hướng dẫn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cùng các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Ban hành Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 14/01/2021về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để tập trung phổ biến, quán triệt tuyên truyền chủ trương của Đảng về bầu cử; việc thành lập các tổ chức chỉ đạo, phụ trách bầu cử; các hoạt động thi đua chào mừng cuộc bầu cử; hội nghị quán triệt triển khai công tác bầu cử; chuẩn bị công tác nhân sự; việc đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử theo quy định… Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối với các xã, phường để quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII và các văn bản về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố tăng cường nắm tình hình địa bàn được phân công phụ trách, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương bám sát kế hoạch của Thành ủy để triển khai thực hiện các bước công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy định.

Tháng 01/2021, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức họp cho ý kiến về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời giao HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hiệp thương lần 1 theo kế hoạch.

Theo chỉ đạo của Thành ủy, các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch lãnh đạo, thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời chuẩn bị về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hiệp thương lần 1 theo kế hoạch./.

Hà Ngà –  Văn phòng Thành ủy Bắc Kạn