Thị ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyên truyền về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo

* Nội dung tuyên truyền:

1, Tập trung tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Chú trọng làm rõ một số quan điểm, chính sách sau:  

+ Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ của bàn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

+ Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, bài bản, chặt chẽ, khoa học, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Việc quy tập hài cốt liệt sỹ giao cho lực lượng quân đội, không tự tổ chức cất bốc mộ liệt sỹ.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chấn chỉnh, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng, giả mạo, lừa dối làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ.

2, Tuyên truyền về các quy định, thủ tục trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; động viên, phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3, Tuyên truyền về kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; kịp thời phản ánh những bất cập cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

4, Biểu dương người tốt, việc tốt thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; phê phán đấu tranh với những thông tin sai lệch, bịa đặt, thiếu cơ sở khoa học, những hành vi sai trái, giả mạo, tiêu cực làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, tình cảm tri ân đối với các liệt sỹ và tình hình an ninh trật tự xã hội.

* Yêu cầu: Công tác tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cần được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp, huy động được các tổ chức, cá nhân, các lực lượng và của cả hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền.

* Về tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền:

– Các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ tháng 4/2014 đến năm 2020 và những năm tiếp theo tại đơn vị mình.

– Ban Tuyên giáo thị ủy tuyên truyền công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn dân tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp giải quyết có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, phức tạp được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Qua đó, tạo được sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần ổn định chính trị, xã hội tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, định kỳ báo cáo kết quả với Thị ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy.

– Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền đúng định hướng chính trị, tư tưởng; thông tin phải đảm bảo chính xác, khoa học, hỗ trợ tích cực cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ./.