Thị xã Bắc Kạn: Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh

Năm 2012, công tác cải cách hành chính của thị xã Bắc Kạn tiếp tục có những bước chuyển biến rõ rệt. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó kịp thời phát hiện các TTHC cần được đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ để đáp ứng nhu cầu thực tế tại địa phương.

Trong năm 2012, thị xã đã tiến hành kiểm tra, rà soát 115 văn bản của HĐND, UBND thị xã; tham gia đóng góp ý kiến cho 01 Nghị quyết HĐND tỉnh Bắc Kạn. UBND thị xã đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra văn bản QPPL; Hộ tịch; Chứng thực tại 02 xã, 02 phường; kiểm tra 20 Nghị quyết HĐND, 03 Quyết định của UBND xã, phường; sửa đổi, bổ sung 07 Nghị quyết HĐND xã, phường. Qua kiểm tra tại các đơn vị, địa phương, các văn bản QPPL của HĐND, UBND thị xã được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong cải cách thủ tục hành chính, UBND thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban thị xã và UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC năm 2012. Kết quả, các phòng, ban thuộc UBND thị xã đã tiến hành rà soát được 77 TTHC; kiến nghị sửa đổi, bổ sung 13 TTHC, kiến nghị thay thế 01 TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với 17 TTHC không thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; các phòng, ban thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường tiến hành tổng hợp, thống kê được 33 TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung trong bộ TTHC đang được áp dụng tại đơn vị, bao gồm những TTHC mới được ban hành, những TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Thị xã đã niêm yết tại Trung tâm giao dịch một cửa thị xã và trụ sở các phòng, ban chuyên môn thị xã được 186 TTHC, trong đó: Lĩnh vực tư pháp 20 thủ tục; lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội 21 thủ tục; y tế 01; nội vụ 37; lâm nghiệp 12; giáo dục và đào tạo 23; văn hóa 08; tài chính  kế hoạch 25; xây dựng – quản lý đô thị 11; thương mại – công nghiệp 07; tài nguyên môi trường 22. Trong thời gian tới ngoài việc niêm yết công khai các TTHC, thị xã sẽ triển khai cập nhật nội dung các TTHC vào Kiosk tra cứu thông tin tại bộ phận một cửa để nhân dân biết, tiện tra cứu.

Công tác tổ chức bộ máy thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND được quy định rõ ràng. Thị xã thường xuyên rà soát, sắp xếp biên chế phù hợp với vị trí công tác, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu công việc, đồng thời chủ động sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, khoa học gắn với cải cách TTHC theo hướng một cửa, một dấu; bố trí và phân công nhiệm vụ sát hơn, rõ ràng hơn đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, từ đó vừa tinh giảm được biên chế, vừa nâng cao được chất lượng, hiệu quả công việc.

Năm 2012, việc thực hiện mô hình “Một cửa” tại thị xã đã làm thay đổi cơ bản về phương thức hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới một nền hành chính phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hóa, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Sự phối hợp giữa cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như các phòng, ban chuyên môn được tăng cường, qua đó đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công việc được giao, hoạt động của bộ phận một cửa hiệu quả hơn trước. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã đã niêm yết và phân lịch làm việc, trực hàng tuần trên 05 lĩnh vực hoạt động: Đất đai, xây dựng, cấp Giấy chứng nhận – đăng ký kinh doanh, chế độ chính sách, chứng thực – cải chính hộ tịch để nhân dân đến giao dịch được thuận lợi. Trong năm, Bộ phận một cửa thị xã tiếp nhận 3691 hồ sơ đất đai, trong đó đã trả kết quả 3260 hồ sơ, đang giải quyết 431 hồ sơ; tiếp nhận và trả kết quả 259 hồ sơ xây dựng, 239 hồ sơ đăng ký kinh doanh, 62 hồ sơ chế độ chính sách, 1625 hồ sơ chứng thực, hộ tịch.

Đối với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, thị xã đã thực hiện theo đúng quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm và thực hiện thường xuyên.

Trong cải cách tài chính công, UBND thị xã tiếp tục giao quyền tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định đối với 13 phòng chuyên môn trực thuộc UBND thị xã. Các đơn vị được giao tự chủ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trên cơ sở các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động hơn trong việc sử dụng và quản lý nguồn kinh phí được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tiết kiệm chi để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, bổ sung quỹ tiền lương, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện hiện đại hóa hành chính, đến nay, 100% phòng, ban thị xã được triển khai lắp đặt và sử dụng mạng internet, mạng LAN phục vụ công việc. UBND thị xã đã triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chính quyền điện tử vào giải quyết công việc trên Hệ thống quản lý hồ sơ hành chính. Văn bản đi và đến của UBND thị xã đều được cập nhật trên Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc chuyên môn là 50%. Hiện nay, thị xã đang xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng Cổng thông tin điện tử thị xã, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 1/2013.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả CCHC, trong năm 2013, thị xã Bắc Kạn xác định: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hợp lý, khoa học; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, nhất là ở cấp cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước; chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC tại phòng, ban và UBND các xã, phường, kịp thời phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC…/.

Thu Cúc