Thị xã Bắc Kạn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Trong những năm qua, hòa cùng với công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn thị xã cũng được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả tích cực.

Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của phong trào, trong những năm qua, Thị ủy, UBND thị xã Bắc Kạn đã triển khai sâu rộng phong trào đến từng thôn, tổ dân phố. Ban Chỉ đạo phong trào thường xuyên được kiện toàn, bổ sung các thành viên phù hợp với nhiệm vụ được giao, đồng thời xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện phong trào tại các xã, phường; xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung của phong trào với các chương trình công tác của mỗi ngành, mỗi đơn vị nhằm phát huy tối đa hiệu quả các hoạt động, nguồn lực thực hiện phong trào trên địa bàn. 

 

Thông qua phong trào “TDĐKXDĐSVH” bộ mặt nông thôn thị xã ngày càng thay đổi

(Đường liên thôn Nà Bàn – Bản Rạo, xã Xuất Hóa)

Một trong những kết quả tiêu biểu của phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị xã đã đạt được là phong trào “Người tốt, việc tốt”. Những năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” và các phong trào thi đua khác trên tất cả các lĩnh vực đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị – kinh tế – xã hội – an ninh quốc phòng trên địa bàn thị xã. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục có bước phát triển, đời sống các đối tượng chính sách được quan tâm. Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra liên tục tạo không khí sôi nổi thi đua trong toàn thị xã. Đặc biệt các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đã tập trung đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc…

Các phong trào thi đua do thị xã phát động đã động viên được đông đảo công nhân, viên chức – lao động và tầng lớp nhân dân tham gia. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể tốt, gia đình, cá nhân làm việc tốt. Trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” (2000 – 2011) thị xã Bắc Kạn có 41 cá nhân, 40 tập thể, 185 làng văn hoá, 348 hộ gia đình được thị xã khen thưởng; 06 cá nhân, 14 tập thể, 30 làng văn hoá, 216 hộ gia đình được cấp tỉnh công nhận và khen thưởng. Chính sự xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiến tiến, gương “Ngư­ời tốt – Việc tốt” là yếu tố cơ bản góp phần nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng thêm niềm tin và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng phấn đấu vượt qua những khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của thị xã.

Đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóalàng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, khu dân cư văn hóa và thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

Xác định phong trào “TDĐKXDĐSVH” là một phong trào lớn mang tính toàn dân, toàn diện, hàng năm, Ban Chỉ đạo thị xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương, tổ chức phát động đồng loạt các phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, khu dân cư văn hóa, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban Chỉ đạo đã phân công các thành viên phụ trách, theo dõi từng đơn vị để kịp thời nắm bắt và giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào tại các xã, phường, nhằm triển khai thực hiện tốt phong trào ở cơ sở đồng thời kịp thời điều chỉnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào.

Điểm nổi bật trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cấp trên về phong trào “TDĐKXDĐSVH” là Ban Chỉ đạo thị xã đã chú trọng kết hợp giữa chỉ đạo điểm với triển khai nhân rộng các mô hình như “Làng văn hoá”, “Khu dân cư tiên tiến”… trong đó có tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm để đưa phong trào phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Ngoài việc tổ chức sơ kết theo định kỳ, Ban Chỉ đạo thị xã đã mở nhiều hội nghị tổng kết phong trào theo từng giai đoạn nhằm động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai và thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”… Đến năm 2011, thị xã có 7.893 hộ được công nhận đạt Gia đình văn hóa, chiếm 84,78% tổng số gia đình đăng ký; 131/175 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị văn hoá.

Từ việc đẩy mạnh đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” của thị xã Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với 6 nội dung phong phú, thiết thực Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã trở thành một phong trào lớn thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của các cấp, ngành, đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua Cuộc vận động, nhân dân các khu dân cư đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau về giống, vốn, cây trồng vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất để xoá đói giản nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh việc giúp nhau làm kinh tế, nhân dân các khu dân cư luôn nêu cao tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua các hoạt động giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, những cán bộ lão thành cách mạng; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình neo đơn hoặc gặp tai nạn rủi ro… tạo thêm sự gắn kết tình làng nghĩa xóm ngày càng bền vững.

Việc xây dựng môi trường văn hoá, nếp sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ gìn thuần phong mỹ tục và bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, bảo vệ môi trường cũng được thị xã triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Hàng năm, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng như: Làm đường giao thông liên thôn, trường học, hệ thống nước sinh hoạt, nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp… Kết quả, từ năm 2000 đến 2011, thực hiện Cuộc vận động, toàn thị xã đã được công nhận trên 700 lượt khu dân cư tiên tiến, 185 Làng văn hóa được thị xã công nhận.

Nhận xét việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, bà Vi Thị Niệm – Bí thư Chi bộ thôn Nà Bản, xã Xuất Hóa (thị xã Bắc Kạn) cho biết: “Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, thôn Nà Bản đã có nhiều thay đổi trên các mặt kinh tế – xã hội. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt các quy ước xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, phòng – chống tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được bảo đảm. 18 năm liền toàn thôn không có người sinh con thứ 3, không có trẻ em bỏ học, từ năm 2010 đến 2012 thôn đều đạt Khu dân cư văn hóa….

Xây dựng các hoạt động, thiết chế văn hóa – thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân

Trong những năm qua, từ phong trào “TDĐKXDĐSVH”, tính tự quản, tự nguyện đóng góp cho sự phát triển văn hoá – thể dục thể thao trên địa bàn thị xã được nâng lên một cách rõ rệt. Các thiết chế văn hoá như nhà văn hoá thôn, tổ được đầu tư bằng nguồn vốn của Nhà nước và nhân dân đóng góp. Mỗi năm, hàng nghìn m2 đường bê tông liên thôn, liên tổ được xây dựng đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân thuận lợi, đường phố, làng bản sạch đẹp. Việc xây dựng các thiết chế văn hoá phục vụ cộng đồng, phục vụ trực tiếp cho người dân như: Sửa chữa, xây mới hệ thống các nhà văn hoá thôn, tổ, với phương châm nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hoá cộng đồng trên địa bàn thị xã ngày càng được đầu tư. Đến năm 2012, trên địa bàn thị xã có 107 nhà văn hóa thôn, tổ; 02 nhà văn hóa đang xây dựng. Hiện tại, 110 thôn, tổ có địa điểm sinh hoạt văn hóa. Hệ thống thư viện trên toàn thị xã (gồm thư viện, phòng đọc sách, tủ sách) là 147 cơ sở, trong đó có 01 thư viện thị xã; 23 thư viện trường học; 08 phòng đọc sách xã, phường và 123/127 tủ sách cơ sở thôn, tổ. 

 

Thị xã Bắc Kạn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng xác định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh, thị xã Bắc Kạn đã có nhiều cố gắng và quyết tâm để tổ chức các hoạt động văn hóa – thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Phong trào văn hóa – thể dục thể thao không chỉ diễn ra ở khu vực trung tâm mà còn phát triển đến các thôn, bản. Để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, phong trào rèn luyện thể thao rộng khắp, thị xã đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, các xã, phường chủ động trong việc tổ chức tập luyện, tuyển chọn diễn viên, vận động viên tham gia thi đấu. Thông qua việc tổ chức các giải văn nghệ – thể thao như: Giải cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, liên hoan văn nghệ quần chúng… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương; thực hiện tốt công tác duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các môn thể thao truyền thống…, từ đó đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Với những cố gắng trên, nhiều năm liền thị xã luôn là đơn vị có phong trào văn hóa – thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh nhất trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá hiệu quả của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn cho biết: “Qua 15 năm triển khai phong trào “TDĐKXDĐSVH”, nhìn chung đời sống của nhân dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn trong thực hiện phong trào chưa thường xuyên, liên tục; kết quả của phong trào đã có bề rộng, chiều sâu và chất lượng, tuy nhiên chưa bền vững và chưa đồng đều; một số gia đình đặc biệt là gia đình cán bộ công chức và tầng lớp tiểu thương trên địa bàn có biểu hiện lãnh phí trong việc tổ chức việc hiểu, việc hỷ… Mặc dù còn những hạn chế nhất định nhưng phải thừa nhận rằng, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thị xã đã tạo nên môi trường văn hoá lành mạnh, làm cho mỗi gia đình thêm hạnh phúc, mỗi thôn – tổ dân phố, mỗi đơn vị, trường học thêm văn minh tiến bộ”.

Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND thị xã Bắc Kạn cho biết thêm: Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Vận động phong trào “TDĐKXDĐSVH” các cấp; tăng cường sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong việc chỉ đạo, triển khai phong trào; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền vận động, triển khai thực hiện phong trào; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất, kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung cụ thể hoá các nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả… /.

Thu Cúc