Thị xã Bắc Kạn hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống Hiv/Aids năm 2014

Theo đó, Tháng hành động được tổ chức từ ngày  10/11/2014 đến ngày 10/12/2014.  Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào việc thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS, trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt những người dễ bị tổn thương, những người có hành vi nguy cơ cao, vùng xa trung tâm, đồng bào dân tộc ít người về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Qua đó mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS thân thiện đến mọi người dân.

Chủ đề của Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 là “không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, với nội dung chủ yếu là, truyền thông vận động, thay đổi hành vi, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.

Theo Kế hoạch các hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức thực hiện trong Tháng hành động như: Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo; các hoạt động truyền thông: Tăng cường phổ biến tuyên truyền Luật phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật khác; tuyên truyền lưu động; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ truyền thông phòng, chống HIV/AIDS tại các xã, phường, thôn, tổ; treo băng zon, khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng, trên các trục đường chính,…đặc biệt chú trọng truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, về các biện pháp tự phòng tránh lây nhiễm HIV và lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV.

Để thực hiện có hiệu quả Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2014, cơ quan y tế có trách nhiệm tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch Tháng hành động; chủ trì, phối hợp với các các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xã, phường tổ chức thực hiện tốt Tháng hành động. Các ban ngành đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao triển khai các hoạt động phù hợp với đặc thù của ngành để hưởng ứng Tháng hành động một cách tích cực, có hiệu quả. Ban chỉ đạo các xã, phường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai cụ thể tại địa phương. Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện sức khỏe, truyền thông về HIV/AIDS và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phù hợp với từng điều kiện cụ thể.

Để hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014 chúng ta cần thực hiện tốt chủ đề chung cho các chiến dịch phòng chống AIDS toàn cầu trong giai đoạn 2011 – 2015 mà Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã lựa chọn là “ Hướng tới mục tiêu ba không: Không còn người nhiếm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS, không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS”./.