Thị xã Bắc Kạn làm tốt công tác phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn, công tác phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách dân tộc được Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp xác định là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc.

Thị xã có trên 20.000 người là dân tộc thiểu số, chiếm gần 56% dân số toàn thị xã. Đồng bào dân tộc trên địa bàn thị xã có bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú; có truyền thống yêu nước, đoàn kết, đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương. Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng là những điển hình tiêu biểu trong phong trào cách mạng qua các thời kỳ. Ngày nay, các cụ vẫn là tấm gương sáng trong mỗi thôn, tổ, khu dân cư suy tôn, kính trọng. Tiếng nói, việc làm của những người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số giữ một vai trò hết sức quan trọng, tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, thị xã Bắc Kạn có là 89 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Tày có 60 người, Dao 05 người, Kinh 23 người và 01 người Hoa. Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được cấp Ủy, chính quyền thị xã quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Thị xã đã triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số như: Xây dựng kết cấu hạ tầng (nhà văn hoá thôn, đường giao thông nông thôn, nhà ở cho người nghèo…) thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi… Với sự hỗ trợ của nhà nước, cùng sự nỗ lực phấn đấu của đồng bào các dân tộc, đến nay tình hình kinh tế cơ bản ổn định. UBND thị xã đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức việc bầu chọn, xét công nhận, lập danh sách người có uy tín của địa phương theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn quy định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chi bộ thôn, Tổ dân phố người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn đã phối hợp tốt với Ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở. Ngoài ra UBND thị xã còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đoàn thể nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, kịp thời giải quyết các vướng mắc, tạo lòng tin với Đảng và Chính quyền các cấp.

Nhờ triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc nói chung và chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số nói riêng, trong những năm qua, đội ngũ già làng và người có uy tín trên địa bàn thị xã luôn vững vàng, mẫu mực, biết quy tập sức mạnh tổng hợp và khơi dậy tình đoàn kết. Họ là những người có ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai và tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt vai trò quản lý cộng đồng dân cư; động viên nhân dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, thực sự phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thị xã.

Trong lao động sản xuất phát triển kinh tế, những người có uy tín trong đồng bào thiểu số đa số là thuộc những gia đình có kinh tế khá, do vậy họ luôn đi đầu trong các cuộc vận động thực hiện ứng dụng khoa học trong sản xuất, xây dựng những mô hình kinh tế mới qua đó tuyên truyền và nhân rộng trong cộng đồng khu dân cư cùng thực hiện.  

Đi đôi với phát triển kinh tế gia đình, những người có uy tín thường xuyên giúp đỡ các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vai trò của đội ngũ những người có uy tín còn có ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người xung quanh, đặc biệt trong những việc giải quyết đền bù tái định cư, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình thuộc các dự án Chương trình 135, 134, dự án giảm nghèo và dự án xây dựng các công trình trọng điểm của Nhà nước trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác vận động đồng bào của những người có uy tín thường đem lại hiệu quả cao.

Theo ông Trưởng Phòng Dân tộc thị xã Bắc Kạn cho biết:

Vận động và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một nội dung quan trọng trong chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta và  từ hoạt động thực tiễn trong đời sống, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền ở thị xã Bắc Kạn đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong sự phối hợp với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi nào, địa phương nào làm tốt công tác phối hợp với già làng, trưởng bản để tổ chức các hoạt động phong trào quần chúng thì nơi đó sẽ nhanh chóng giành được nhiều thắng lợi./.