Thị xã Bắc Kạn tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch PBGDPL của  tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL Thị xã đã xây dựng kế hoạch  để chỉ đạo các cơ qân, đơn vị trên địa bàn  thực hiện, đồng thời triển khai cụ thể hóa các nội dung  kế hoạch tuyên truyền phổ biến Pháp Luật của UBND tỉnh của thị xã về phổ biến GDPL năm 2014. Tiếp tục quán triệt Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 – 2016. Ban hành kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong chương trình chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Năm 2014, Hội đồng PBGDPL thị xã đã đề ra chương trình hoạt động với 10 nội dung trọng tâm chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong năm, trong đó nêu cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện của từng thành viên thị xã trong từng tháng, quý và cả năm.  Bộ phận thường trực của HĐPBGDPL thị xã thực hiện tốt vai trò đầu mối duy trì quan hệ phối hợp  giữa các đơn vị thành viên. Kịp thời tham mưu giúp Hội đồng thực hiện sự chỉ đạo, theo dõi, nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Hội đồng, bộ phận phụ trách công tác PBGDPL của một số đơn vị được kiện toàn, củng cố thường xuyên và tích cực tổ chức hoạt động PBGDPL ngay tại cơ quan, đơn vị mình. Nhiều đơn vị tổ chức tốt việc học tập văn bản pháp luật cho cán bộ, công nhân viên chức nhằm vận dụng đúng, đủ kịp thời các chế độ chính sách của nhà nước trong quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật thông qua các hoạt động nghiệp vụ, lồng ghép trong các hội nghị giao ban, phát hành tài liệu, sử dụng tủ sách pháp luật…

 

Việc tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được các đơn vị chú trọng. Phối hợp với Đài TTTH thị xã đưa tin phản ánh tình hình thực thi pháp luật, xây dựng chuyên trang. chuyên mục tuyên truyền pháp luật. Các tổ chức đoàn thể phát huy thế mạnh của các hoạt động phong trào, hoạt động của các tổ nhóm, câu lạc bộ. 

Hội thi Hòa giải viên giỏi thị xã Bắc Kạn năm 2014

Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể, nhiều quy định của pháp luật đến được với các hội viên, qua đó được phổ biến rộng rãi tới mọi đối tượng trong xã hội. Từ đầu năm đến Hội đồng PBGDPL đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể như : MTTQ, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Đoàn thanh niên … đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 600 lượt người. Tập trung tuyên truyền Hiến pháp 2013; Luật Hòa giải cơ sở; Luật tiếp công dân; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Khiếu nại; Luật tố cáo; Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý…

Tuyên truyền pháp luật tại xã Huyền Tụng

Các đơn vị xã phường cũng thường xuyên kiện toàn Hội đồng PBGDPL và phối hợp với các đoàn thể trong việc triển khai nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn với hình thức tuyên truyền pháp luật khá linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, nội dung và từng thời điểm; trong đó phát huy các hình thức như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt ở khu dân cư; hòa giải ở cơ sở (trên địa bàn thị xã hiện có 664 hoà giải viên, có 126 tổ hoà giải đang hoạt động tại 126 thôn, bản, tổ dân phố.) Hoạt động trợ giúp pháp lý, ban hành các hương ước, quy ước ở khu dân cư, tủ sách pháp luật; tổ chức xét xử lưu động các vụ án điểm…

Việc xây dựng và duy trì tủ sách Pháp luật  được thực hiện có hiệu quả từ thị xã đến các xã phường, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ cho công tác nghiên cứu, áp dụng thực tiễn công việc. Nhìn chung việc khai thác tủ sách pháp luật ở nhiều cơ quan đơn vị là có hiệu quả, nhất là các cơ quan chuyên môn về đất đai, bồi thường GPMB, QLĐT, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nội vụ, thanh tra, tư pháp… 8/8 xã, phường có tủ sách pháp luật với số lượng trên 400 đầu sách thuộc các lĩnh vực: dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, hòa giải, đất đai, xây dựng, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa – xã hội… Ngăn sách pháp luật ở thôn, bản, tổ dân phố: 124/126 thôn, bản, tổ dân phố có ngăn sách pháp luật với số lượng trên 2.500 đầu sách các loại thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động thường ngày của nhân dân. Hội đồng phổ biến giao dục pháp luật Phối hợp thị xã đã chỉ đạo UBND xã phường tiến hành rà soát, phân loại, bổ sung sách cho ngăn sách pháp luật ở các thôn, bản, tổ dân phố.

Khai thác tủ sách pháp luật ở xã Xuất Hóa

Có thể thấy, hoạt động tuyên truyền PBGDPL ở thị xã Bắc Kạn  thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, từ đó tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.