Thị xã Bắc Kạn tích cực triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005

Với sự quan tâm của Thị ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, Luật Thanh niên năm 2005 đã từng bước đi vào đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn. Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế chính sách về phát triển thanh niên đã được thị xã thực hiện đạt hiệu quả.

Sau khi Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn được ban hành, UBND thị xã Bắc Kạn đã tổ chức tuyên truyền phổ biến luật Thanh niên với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Thanh niên 2005 và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên; Thị đoàn phối hợp với phòng Tư pháp thị xã phát trên 3.000 tài liệu về Luật Thanh niên tới các cơ sở Đoàn, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Luật Thanh niên thu hút hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia viết bài; Đoàn Thanh niên các xã, phường, trường học phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu thông qua hình thức trắc nghiệm kiến thức, hái hoa dân chủ, thông qua sinh hoạt chi đoàn; cán bộ Tư pháp của 8/8 xã, phường đã tiến hành lồng ghép tuyên truyền Luật Thanh niên được 10 buổi cho 760 cán bộ, thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Đào Thị Thúy – Bí thư Thị đoàn Bắc Kạn cho biết: Trong những năm qua, Đoàn thanh niên thị xã đã cùng với các cấp các ngành tham gia tích cực trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên thanh niên, giúp cho thanh niên hiểu biết về các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên và nhân dân, làm trong sạch địa bàn và lập lại trật tự công cộng. 

 

Đoàn viên thanh niên diễu hành tuyên truyền  an toàn giao thông

Các cấp bộ Đoàn thị xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật Thanh niên và các bộ Luật khác thông qua các hình thức như diễn đàn, trao đổi, hướng dẫn, sinh hoạt chi đoàn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hội trại… nhằm giúp chođoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn chính sách pháp luật. Từ 2005 đến nay, Thị đoàn đãthành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền an toàn giao thông, đội Thanh niên xung kích, đội Thanh niên tình nguyện bảo vệ dòng sông quê hương. Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các cấp bộ Đoàn thị xã cũng tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, tổ chức cho đoàn viên thanh niên và học sinh đăng ký không mắc các tệ nạn xã hội. Đồng thời, Thị đoàn đã phối hợp với các kênh thông tin như Đài Phát thanh – Truyền hình thị xã, cuốn Thông tin Thanh niên của Tỉnh đoàn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh thiếu niên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thanh niên, các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả thông qua các chương trình hành động, đặc biệt là các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn, giải quyết việc làm. Hàng năm, Thị đoàn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 1.000 thanh niên, tổ chức trên 30 lớp tập huấn chuyển giaokhoa học kỹ thuật… qua đó giúp thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và góp phần ổn định kinh tế, chính trị tại địa phương. Đồng thời, các cấp bộ đoàn thị xã thường xuyên nắm bắt, rà soát nhu cầu nguyện vọng tìm việc làm của thanh niên; tổ chức cho thanh niên được tham gia các lớp tập huấn của Tỉnh đoàn tổ chức; mở các lớp hướng nghiệp…

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn thị xã vẫn có những khó khăn nhất định. Kinh phí đầu tư cho các chương trình, đề án phát triển thanh niên còn hạn chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên chưa đồng bộ, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, thu nhập thấp trong thanh niên còn chiếm tỷ lệ khá cao, nhất là thanh niên khu vực nông thôn; một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, vi phạm luật, mắc các tệ nạn xã hội…

Để Luật Thanh niên ngày càng phát huy hiệu quả, Bí thư Thị đoàn Bắc Kạn Đoàn Thị Thúy cho rằng: Các ngành chức năng cần quan tâm thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp, hỗ trợ Đoàn thanh niên kinh phí để tổ chức các hoạt động tuyên truyền. Cần bổ sung thêm nguồn tài liệu để phục vụ cho công tác tuyên truyền; thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, cộng tác viên ở cơ sở; tập trung đầu tư, chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng...

Từ khi Luật Thanh niên được ban hành, thị xã đã vận dụng vào điều kiện thực tế địa phương để bố trí kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên. Việc huy động thanh niên tham gia phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập… đãphát huy vai trò của thanh niên trong các lĩnh vực công tác, đồng thời góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương./.

Thu Cúc