Thị xã Bắc Kạn tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ Nhất – năm 2014.

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH – BCĐ và Hướng dẫn số 95/HD-BCĐ ngày 21/4/2014 của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, thị xã Bắc Kạn sẽ tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam thị xã Bắc Kạn lần thứ I, năm 2014 vào ngày 21 tháng 8 năm 2014 đúng dịp kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công  (19/8/1945 – 19/8/2014) và ngày Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014).

 Đây là lần đầu tiên thị xã Bắc Kạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn thị xã. Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá công tác dân tộc giai đoạn 2009 – 2014, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc thiểu số của thị xã. Đại hội là ngày hội biểu dương, khen thưởng, khẳng định và tôn vinh công lao đóng góp của các dân tộc thiểu số toàn thị xã trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc và là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng; qua đó tiếp tục động viên, cổ vũ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu Tổ quốc, ý chí tự lực, tự cường, đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn, tạo động lực mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập và phát triển đất nước.

Tham dự Đại hội gồm 134 đại biểu chính thức được bầu chọn từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị của thị xã là những đại biểu tiêu biểu, có uy tín trong các tầng lớp nhân dân, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; có thành tích nổi bật trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,… được bầu chọn là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ tại địa phương, đặc biệt là thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tham dự đại hội còn có đại diện Ban chỉ đạo tỉnh, đại diện lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo tiền nhiệm của thị xã, các đồng chí lãnh đạo thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các phòng, ban ngành thị xã, lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, đại diện doanh nhân, trí thức… tiêu biểu người dân tộc thiểu số của thị xã.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn lần thứ I – năm 2014, UBND thị xã Bắc Kạn đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Đại hội./.