Thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chung của Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, thị xã Bắc Kạn đã đề ra 06 nhóm giải pháp để thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.

Thị xã Bắc Kạn xác định mục tiêu cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 gồm: Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan trong hệ thống hành chính các cấp hợp lý; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan để không còn sự chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các cơ quan hành chính nhà nước tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đúng các quy định về sở hữu, về đất đai và doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cấp trên; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đơn giản và mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; các cơ quan hành chính nhà nước đang thực hiện cơ chế một cửa hoặc cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức tiếp tục duy trì, thường xuyên rà soát, sửa đổi các thủ tuc hành chính cho phù hợp với các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức 60% trở lên; từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đạt mức 60% trở lên; chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, phấn đấu trên 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; trên 65% cán bộ và 95% công chức cấp xã đạt trình độ từ trung cấp chuyên môn trở lên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách mới của nhà nước về tiền lương, tiền công, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức; đưa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.; phấn đấu đạt tỷ lệ 60% trở lên các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, thị xã Bắc Kạn đã đề ra 06 nhóm giải pháp trọng tâm: Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. Các thành viên UBND thị xã được phân công phụ trách các ngành, các lĩnh vực có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong hoạt động chỉ đạo điều hành công việc phải gắn với các yêu cầu của cải cách hành chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị hàng năm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị mình; định kỳ cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính theo các chương trình, kế hoạch đã xây dựng và có các biện pháp thích hợp khắc phục những mặt hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Việc kiểm tra cần được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hoặc kết hợp với các nội dung công tác khác; chú trọng kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp quyền lợi người dân, doanh nghiệp (tinh thần thái độ phục vụ của công chức, hồ sơ thủ tục hành chính, sổ sách theo dõi và thời hạn giải quyết công việc theo quy định…) tại các đơn vị; khi cần thiết, thực hiện thanh tra công vụ tại những cơ quan đơn vị có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các thủ tục cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký.

Đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức hành chính các cấp đối với cải cách hành chính. Chủ tịch UBND cấp xã, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương mình quản lý. Công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ được giao phải gắn với các yêu cầu của cải cách hành chính. Thực hiện khen thưởng kịp thời để động viên người có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của nhà nước trong thực thi công vụ, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp. Kết quả thực hiện cải cách hành chính được gắn với kết quả thi đua hàng năm của từng cá nhân, tổ chức.

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác tham mưu giúp việc về cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước.  Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan đơn vị cần cử những công chức có trình độ, năng lực, nhiệt tình làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc về cải cách hành chính và làm việc tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án cải cách hành chính và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong nội bộ từng cơ quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và của cá nhân, tổ chức tham gia vào tiến trình cải cách, giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện nay, thị xã Bắc Kạn đã triển khai sâu rộng các mục tiêu, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính đến các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thị xã, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương của thị xã tùy theo chức năng nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo lĩnh vực cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi công tác cải cách hành chính trên địa bàn./.

Thu Cúc