Thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe phổ biến thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTB&XH về hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

     Ngoài một số Điều (1,3,4,8,10,12,13,14,15) của Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn rất rõ, hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề như: Trợ cấp thờ cúng liệt sỹ (thực hiện theo Điều 2); Xác nhận và giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (theo Điều 5,6,7); việc giải quyết các hồ sơ đã hoàn thiện trước ngày Nghị định số 31/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (theo Điều 11);…

      Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng cho các cán bộ làm công tác LĐTB&XH  thực hiện các chính sách người có công trên địa bàn thị xã.