Thị xã Bắc Kạn tổng kết lớp lý luận chính trị tháng 2 năm 2015

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Bắc Kạn lần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi những thanh niên tham gia nhập ngũ năm 2015. Tổng số học viên được triệu tập là 85, số học viên dự học và hoàn thành chương trình là 77. Trong thời gian bốn ngày (2/2 – 5/2/2015) các học viên  được nghiên cứu Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả có 02 học viên xếp loại xuất sắc, 23 học viên xếp loại giỏi, 39 học viên đạt loại khá, 12 học viên đạt trung bình. Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Bắc Kạn đã trao giấy chứng nhận cho các học viên, đồng thời khen thưởng 02 quần chúng ưu tú có thành tích tốt trong học tập.

Tại buổi tổng kết, đồng chí Trần Thị Lộc – Phó bí thư thường trực thị ủy Bắc Kạn đã khen ngợi, biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên, từ  những kiến thức được trang bị các quần chúng  đặc biệt là lực lượng thanh niên tham gia nhập ngũ năm 2015 tự xác định cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn và nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện không ngừng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trong môi trường quân đội./.