Thị xã Bắc Kạn triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội tại địa phương tham gia tổ chức, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, cấp Ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã và đang tích cực triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Từ đầu năm 2012 đến nay, thị xã đã tổ chức triển khai đồng bộ, kịp thời đến cán bộ, công nhân viên chức – lao động trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã về các văn bản quy phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình như: Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/2/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; các kế hoạch, chương trình hành động về phòng, chống bạo lực gia đình của tỉnh và thị xã, giai đoạn 2011 – 2015; các văn bản khác liên quan tới lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới.

Các cơ quan, đơn vị địa phương tiến hành các hoạt động truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược truyền thông chuyển đổi hành vi về công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2011 – 2020 bao gồm các nội dung: Phổ biến tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên các thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; truyền thông các nội dung phòng, chống bạo lực gia đình đến nhân dân thông qua các hình thức tranh cổ động, pa nô, chiếu phim, triển lãm sách, báo, xây dựng các chương trình văn nghệ, thông tin lưu động lồng ghép nội dung tuyên truyền phục vụ nhân dân tại địa phương; biên soạn, xuất bảo các ấn phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình; tập huấn cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên và các cán bộ Đài Phát thanh – Truyền hình thị xã và các xã, phường kiến thức về gia đình, pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng tìm hiểu sự việc, cập nhật và cung cấp thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông qua các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các loại hình câu lạc bộ khác ở cơ sở, các tổ chức xã hội, đoàn thể của thị xã tổ chức truyền thông lồng ghép về phòng, chống bạo lực gia đình với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phê phán hành vi bạo lực gia đình, tôn trọng bình đẳng giới và các quyền cơ bản của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và các thành viên khác trong gia đình.

Hiện tại, thị xã đã lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, như: Tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa, Làng Văn hóa, Đơn vị Văn hóa…

Trong thời gian tiếp theo, để công tác phòng chống bạo lực gia đình trở thành ý thức, trách nhiệm trong mọi tầng lớp nhân dân, thị xã sẽ tiếp tục tổ chức chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình nhân các sự kiện Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ 25/11…; tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tư vấn viên cơ sở, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu, cơ chế quản lý liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình./.

Thu Cúc